Szakdolgozati témák a Magyar Nyelvészeti Tanszéken

Utolsó módosítás: 2018. január 18.

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK NYELV-ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZET/MAGYAR NYELVÉSZETI TANSZÉK 2018.

Dr. Domonkosi Ágnes tanszékvezető főiskolai tanár:
BA KÉPZÉS
• A magyar megszólítási rendszer változásai empirikus felmérések tükrében: tegezés/magázás/önözés/tetszikelés mag065
• Egy település köszönési és/vagy megszólítási szokás rendje mag066
• Megszólítási és nyelvi kapcsolattartási formák a médiában mag067
• Kiscsoportok szlengjének empirikus vizsgálata mag064

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
• A magyar megszólítási rendszer változásai empirikus felmérések tükrében: tegezés/magázás/önözés/tetszikelés mag068
• Egy település köszönési és/vagy megszólítási szokás rendje mag069
• Megszólítási és nyelvi kapcsolattartási formák a médiában mag070
• Kiscsoportok szlengjének empirikus vizsgálata mag071
• A nyelvművelés megújulásának lehetőségei mag072
• Újszerű szövegtípusok (chat, e-mail, SMS, üzenetrögzítő) szövegtani és pragmatikai elemzése mag073
• Mai magyar szerzők műveinek komplex stilisztikai elemzése mag074
• Fogalmi metaforák és metonímiák a politikai nyelvhasználatban mag075
• Az érzelemkifejezés fogalmi metaforái mag076
• A szociolingvisztika szemléletének érvényesülése a magyar nyelvi tankönyvekben mag077
• Nyelvi ideológiák az anyanyelvi tantervekben és tankönyvekben mag078
• Nyelvi mítoszok és babonák az anyanyelvi tankönyvekben mag079
• A nyelvi változatosság tanításának módszertani lehetőségei mag080
• A nyelvi tudatosság fejlesztésének, a nyelvi attitűd alakításának lehetőségei az anyanyelvi nevelésben mag081

Havasiné Kovács Helga egyetemi tanársegéd:
BA KÉPZÉS és OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
• Beszédhibák, hatásuk, megítélésük mag108
• Névadási motivációk, attitűdvizsgálat mag109

Dr. Hulyák-Tomesz Tímea főiskolai docens:
BA KÉPZÉS és OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
• A kommunikációs készségfejlesztés lehetőségei magyarórán mag100
• Kultúrák találkozása az iskolai kommunikációban mag101
• Az újmédia-kommunikáció kihívásai, kompetenciái mag102
• Médiaszövegek jellemzőinek feltárása mag103
• Kép-szöveg kapcsolatok: mémek mag104
• A nyelvi humor vizsgálata mag105
• Netnyelv mag106
• Címadási szokások változása a médiában mag107

Dr. Kalcsó Gyula főiskolai docens:
BA KÉPZÉS és OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
• Egy választott XVI. századi nyomtatvány vagy szerző nyelvének az elemzése mag082
• Nyelvtörténeti vizsgálatok számítógép segítségével mag083
• Nyelvi elemzések saját számítógépes korpuszok alapján mag084
• Egyéb, főként a digitális bölcsészethez (azon belül elsősorban korpusznyelvészethez) vagy nyelvtörténethez köthető témák egyeztetés alapján mag085

Dr. Ludányi Zsófia egyetemi adjunktus:
BA KÉPZÉS
• Nyelvi tervezési feladatok a szaknyelvekben (különösen az orvosi nyelvben) mag086
• Egy adott szaknyelv helyesírási kérdései mag087
• Szabadon választható témák a 20–21. századi helyesírás, továbbá nyelvművelés tárgyköréből mag090

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
• Nyelvi tervezési feladatok a szaknyelvekben (különösen az orvosi nyelvben) mag086
• Egy adott szaknyelv helyesírási kérdései mag087
• A számítógépes helyesírás-ellenőrzés aktuális kérdései mag088
• Mai magyar nyelvi vizsgálatok számítógépes korpuszok segítségével mag089
• Szabadon választható témák a 20–21. századi helyesírás, továbbá nyelvművelés tárgyköréből mag090

Dr. Takács Judit egyetemi adjunktus:
BA KÉPZÉS
• Egy település személynévanyagának leíró és történeti szempontú vizsgálata mag091
• A finnugor népek hitvilága mag092
• A „délibábos" nyelvrokonítás mag093
• Az egyes finnugor népek népköltészetének vizsgálata mag094

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
• Egy település hely és / vagy személynévanyagának funkcionális-szemantikai elemzése mag095
• Névkonnotációs vizsgálatok személynevek használata kapcsán mag096
• A névhasználat és kommunikáció összefüggéseinek vizsgálata mag097
• Nyelvhalál és revitalizáció egy kisebb finnugor nép bemutatása kapcsán mag098
• A nyelvrokonság kérdései és megítélése napjainkban mag099


< Vissza