Szakmai zárószigorlat – magyartanár (érvényes!)

Utolsó módosítás: 2020. november 24.

Magyartanár (2, 3 félév) szak

1. Mutassa be a XIX. század novellairodalmának legjellemzőbb poétika jegyeit! (Egy választott szerző segítségével.)
2. Hasonlítsa össze a XIX. század elejének kanonikus struktúráját napjainkéval! Mutassa be a különböző kanonikus szinteket!
3. Mutassa be egy jelentős világirodalmi alkotás magyar irodalomra gyakorolt hatását! Értelmezze az intertextualitás jelenségét!
4. Milyen szerepet játszhatnak a populáris irodalom alkotásai az olvasóvá nevelésben?
5. Mutasson be egy kortárs drámaírót, értelmezze egyik művét, kánonban betöltött szerepét!
6. Mutassa be a drámaesztétika szerepét az oktatásban!
7. Kortárs epika (Grecsó Krisztián, Dragomán György, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Borbély Szilárd – egy életmű bemutatása)
8. A különböző irodalmi műfajok helye a kortárs, a XX. század eleji és a XX. század végi irodalmi kánonban.
9. Az irodalmi komparatisztika helye a középiskolai oktatásban
10. A mesék és a fiatal felnőttek. Mesefoglalkozások szerepe a befogadói folyamatban.
11. A változásmagyarázatok a stílustörténeti korszakolásban, a főbb ellentétes stiláris sajátosságok. A magyar stílustörténet főbb korzakai és jellemzői.
12. Regionális nyelvváltozatok: nyelvjárási régiók, nyelvjáráscsoportok, helyi nyelvjárások, nyelvjárásszigetek. A nyelvjárási jelenségek mivolta, keletkezésük, terjedésük, gócaik, határaik, kihalásuk, ezek nyelvi és társadalmi indítékai.
13. A számítógépes nyelvfeldolgozás főbb területei. A korpusznyelvészet alapfogalmai. A legfontosabb magyar és külföldi korpuszok.
14. A finnugor nyelvtudomány módszerei, forrásai. A finnugor alapnyelv jellemző sajátosságai. A magyar szókincs finnugor eredetű rétegeinek áttekintése.
15. A pragmatika szemlélete a nyelvtudományban. A pragmatika tárgya, kutatási területei, főbb irányzatai.
16. A nyelvváltozatok, a nyelvi normák, a sztenderd, ill. a nyelvi regiszterek megítélése, a nyelvpolitika főbb összetevői.
17. A szövegkutatás, a szövegtan főbb kutatási területei. A szövegszerűség ismérvei: konnexitás, kohézió, koherencia.
18. Olvasás, szövegértés, szövegértelmezés. A szövegértés szintjei. Különböző célú szövegértelmezési technikák.
19. A magyar nyelvtörténet korszakai és forrásai. A korszakolás újabb kérdései. Új eredmények a nyelvtörténetben.
20. A nyelvleírás újabb irányzatai: Saussure-től a kognitív nyelvanig.


< Vissza