Nyelv, poétika, kogníció

Utolsó módosítás: 2019. október 09.

Elmélet és módszer a poétikai kutatásban

Az ELTE Stíluskutató csoportja az egri Eszterházy Károly Főiskola Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének meghívására 2016. május 11-én

Nyelv, poétika, kogníció
Elmélet és módszer a poétikai kutatásban

címmel műhelykonferenciát rendez Egerben.

A kognitív poétika célja, hogy olyan magyarázatokat dolgozzon ki a szépirodalom jelenségeire, amelyek a poétikai szerkezeteket a nyelvi és a kognitív feldolgozás általános humán elveire vonatkoztatják. A kognitív szemlélet érvényesítése olyan új lehetőséget jelent a poétikai kutatásban, amely összhangba hozható a megértés hermeneutikai elméleteivel, a posztstrukturalista és dekonstrukciós poétikák és medialitáselméletek felfogásával. A konferencia egyik célja ezért tudományközi párbeszéd kezdeményezése különböző irodalomtudományi területekkel, többek között az evolúciós-kognitív irodalomtudománnyal, valamint a műalkotások esztétikai hatásának materiális aspektusát tárgyaló mediális irodalomtudománnyal is.

A kognitív poétika diszkurzív közegben vizsgálja a poétikai szerkezeteket, ahol a befogadói beállítódások nyelvileg és kulturálisan is irányítva vannak. A kognitív poétikai vizsgálódások a nyelvi potenciálra, azaz a nyelvi lehetőségek rendszerére összpontosítanak; a műalkotások nyelvi megformálásának hatását vizsgálják az emberi elmére, a kognitív nyelvészet fogalmi eszközeivel és módszereivel. A konferencián ennek értelmében nagy hangsúlyt helyezünk a nyelvészeti kiindulópont érvényesítésére, a kognitív szemantika és pragmatika eredményeinek, szempontjainak a bevonására.

A kognitív szemlélet kiemelten kezeli az elmélet és az empirikus módszerek összehangolásának kérdését. A konferencián ezért reflexió tárgyává kívánjuk tenni a módszertani elvek, illetve a nyelvi adatok felhasználásának lehetőségeit a poétikai szerkezetek vizsgálata vonatkozásában. Tárgyaljuk egy poétikai korpusz összeállításának feltételeit, az antropológiai modellolvasó fogalmának érvényesítési lehetőségeit az elemzési gyakorlatban, illetve a kérdőívvel nyert adatok lehetőségeit a poétikai kutatásban.
A műhelykonferencián a kutatócsoport tagjainak problémafelvető előadásain kívül meghívott előadók szerepelnek, egyrészt interdiszciplinárisan, másrészt az alkalmazható módszereket tekintve tágítva az értelmezési lehetőségek körét. A konferencia elméleti és módszertani része után egyaránt műhelyvitát szervezünk, amelyben számítunk a résztvevők aktív közreműködésére.

További információk és jelentkezés a konferencia titkáránál: Domonkosi Ágnes, dagnes@ektf.hu

 

                                                                                 Tolcsvai Nagy Gábor
                                                                             a szervezőbizottság elnöke

   Domonkosi Ágnes                                                                                                                    Zimányi Árpád
a szervezőbizottság titkára                                                                                           a szervezőbizottság tagja


< Vissza